Mechaniky marketingových soutěží

Mezi nejčastěji využívané mechaniky marktetingových soutěží patří tyto:

»  Každý první v čase vyhrává

Předem jsou definována výherní časová období. Těmto časovým údajům je přiřazena buď jedna úroveň výher nebo výhry různých úrovní. Výhercem se stane ten, který jako první zašle správný soutěžní údaj v předem stanoveném čase (tj. první přijatá odpověď v nebo po stanoveném čase). Nepřijde-li v daný časový úsek žádný platný požadavek, výhra není přidělena. Přijaté SMS nebo webové zprávy jsou kontrolovány na základě klíčového slova a zprávy (např. kódu). Na všechny přijaté zprávy, ať platné nebo neplatné, odpovídá systém formou SMS nebo webového formuláře automaticky ihned nebo s mírným zpožděním.

Příklad: Denně je stanoveno celkem 5 výherních časů (10:00, 12:00, 14:00 hod. atd.) buď s jedním přiděleným druhem výhry, kdy všichni vyhrávají výhru stejné úrovně (např. mixer) nebo s výhrami různých úrovní (např. 10:00=mixer, 12:00=topinkovač, 14:00=pečící trouba atd.). Ten soutěžící, který pošle jako první platnou soutěžní zprávu v daný časový okamžik (nebo první nejbližší soutěžící po daném časovém okamžiku) vyhrává.

»  Každý X-tý v pořadí vyhrává

Předem je definováno pořadí určující výherce. Těchto pořadí může být v průběhu dne i celé soutěže stanoveno několik. K těmto pořadím jsou přiřazeny výhry buď jedné nebo více úrovní. Výhercem se stává ten, který jako první pošle správný soutěžní údaj v předem daném pořadí (každý 10., 50., 100……). Přijaté SMS nebo webové požadavky jsou kontrolovány na základě klíčového slova a zprávy (např. kódu). Na všechny přijaté požadavky, ať platné nebo neplatné, odpovídá systém formou SMS nebo webového formuláře automaticky ihned nebo s mírným zpožděním.

Příklad: Výherní pořadí je stanoveno tak, že každá soutěžní zpráva v platném tvaru doručená jako 20. v pořadí vyhrává tyčový mixer, každý 200. v pořadí vyhrává pečící troubu atd..Vyhrává každý

»  Znalostní soutěže

Účastník soutěže odpovídá na znalostní otázku, která je závislá na jeho znalostech a vědomostech, a to buď nepředdefinovanou odpovědí nebo předdefinovanou odpovědí.  Pozn.: Pokud se jedná o otázky týkající se budoucnosti, pak se může jednat jen o skutečnosti objektivně předvídatelné z veřejně dostupných zdrojů. Přijaté SMS nebo webové požadavky jsou kontrolovány na základě klíčového slova a zprávy (např. kódu). Na všechny doručené zprávy, ať platné nebo neplatné, odpovídá systém formou SMS nebo webového formuláře automaticky ihned nebo s mírným zpožděním. Pro udržení dlouhodobé pozornosti soutěžících může být tato mechanika doplněna dalším z rozhodovacích kriterií o výhercích.

Příklad 1: Odpověď na soutěžní otázku umožňuje příjem zprávy v libovolném (nepředdefinovaném) tvaru. Např. Jak se jmenuje maskot obchodního řetězce XY?, kdy odpověď může znít – Skrblík, myšák, veverka….. Tato mechanika může doplněna při výběru výherce dalším kriteriem (např. každá platně přijatá zpráva ve 12:00 je výherní).

Příklad 2: Odpověď na otázku může být předem stanovené číslo, písmeno atd. Např. Kolik mililitrů tekutiny je v jedné 1,5 litrové lahvi limonády XY? A 15 ml; B 150 ml; C 1500 ml?, kdy správná odpověď je pouze C. Mechanika může být doplněna dalšími kriterii (např. každá 20. platně přijatá zpráva je výherní).

»  Výkonové soutěže

Předem jsou definována kriteria pro určení výherce. K těmto kriteriím jsou přiřazeny výhry buď jedné nebo více úrovní. Výhercem se stává ten, který jako první splní všechna kriteria. Přijaté SMS nebo webové požadavky jsou kontrolovány na základě klíčového slova a zprávy (např. kódu). Na všechny přijaté požadavky, ať platné nebo neplatné, odpovídá systém formou SMS nebo webového formuláře automaticky ihned nebo s mírným zpožděním.

Příklad: Výhercem je ten, kdo zašle nejvíce soutěžních kódů (za hodinu/den/týden…..) nebo ten, kdo zašle platný soutěžní údaj jako první/třetí/stý…..

»  Kreativní soutěže

Předem jsou definována kriteria pro určení výherce. K těmto kriteriím jsou přiřazeny výhry buď jedné nebo více úrovní.  Výherci jsou hodnoceni na základě předem stanovených objektivních nebo subjektivních kriterií vyhlašovatele. Pozn.: Při této mechanice doporučujeme ustanovit výběrovou komisi a její rozhodnutí při volbě výherce ověřit notářským zápisem.

Příklad: Soutěž o nejoriginálnější obrázek, nejvtipnější písničku, nejvýstižnější slogan aj.